ALGEMEEN PRIVACYBELEID

1 juli 2020

Inleiding

Het doel van dit beleid is u uitleggen hoe UNEX de persoonsgegevens zal verwerken op het gebied van zijn commerciële transacties en op het gebied van personeelsselectie. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend of die nodig zijn om onze commerciële activiteit of personeelsselectie uit te voeren.

Verplichting tot privacy

UNEX zet zich volledig in voor de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie en de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens die op elk moment van kracht zijn.

Privacy is de basis waarop alle verwerking wordt gebaseerd en daarom verbinden wij ons tot het volgende:

Doeleinden van de verwerkingen

UNEX verzamelt in het kader van haar bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens van onder andere klanten, leveranciers of kandidaten, voor de volgende doeleinden:

Soms kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of plichten die voortvloeien uit een contractuele of precontractuele relatie die wij met u hebben.

Ook zullen wij, als u zich aanmeldt op onze website, uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Ten slotte kunnen wij u, op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven, elektronische communicatie per e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen sturen, afhankelijk van de verstrekte gegevens (e-mail, telefoon, sms, internetberichtenapplicaties, etc.). Deze berichten kunnen uitnodigingen voor evenementen, promoties, aanbiedingen of andere commerciële informatie bevatten die wij van belang achten.

De gegevens die we verwerken

Om onze commerciële, reclame- en personeelsselectieactiviteiten uit te voeren met de in het vorige punt aangegeven doeleinden, zullen wij de volgende gegevens verwerken:

Geautomatiseerde beslissingen en het opstellen van profielen

Om u in bepaalde gevallen een betere service te kunnen verlenen, kunnen wij een profiel opstellen op basis van de volgende criteria: of u onze elektronische communicaties al dan niet opent, de inhoud die u bekijkt, uw deelname aan evenementen of andere activiteiten die door Unex worden gepromoot, en, als u klant bent, de geschiedenis van de aangeschafte producten.

Op basis van het bovenstaande kunnen wij de inhoud die wij u toesturen aanpassen, u informeren over evenementen of producten die het beste bij uw interesses passen en u over het algemeen een persoonlijke service van hogere kwaliteit bieden.

We kunnen bijvoorbeeld de inhoud aanpassen aan het land of gebied van de geregistreerde gebruiker. Het is daarom mogelijk dat u informatie ontvangt van andere bedrijven van de Unex-Groep, afhankelijk van het bedrijf dat diensten in uw land levert, zonder afbreuk te doen aan alle communicatie die steeds door Unex aparellaje eléctrico, S.L. wordt verzonden.

Deze geautomatiseerde beslissingen zijn gebaseerd op de door Unex gedefinieerde criteria en niet op algoritmes die beslissingen kunnen nemen die rechtsgevolgen hebben voor geregistreerde gebruikers of die hen op een vergelijkbare manier beïnvloeden.

Wij bieden geen algemene diensten aan die niet gesegmenteerd zijn via de bovenstaande procedure, omdat wij van mening zijn dat het in het belang is van zowel Unex als de geregistreerde gebruiker om informatie te verzenden of te ontvangen of andere inhoud aan te bieden die bijzonder relevant is. Bovendien verandert de segmentering niet het aantal te ontvangen berichten, maar alleen de inhoud ervan, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Duur van de verwerking en bewaartermijn

Bij UNEX verbinden we ons ertoe de persoonsgegevens te verwerken zolang deze werkelijk nuttig voor ons zijn en we u een kwaliteitsservice kunnen bieden door middel van de exploitatie ervan.

In het algemeen worden de gegevens bewaard zolang het noodzakelijk is om de commerciële relatie met onze klanten en leveranciers te onderhouden en zolang wij dit nodig achten voor onze commerciële en reclameactiviteiten en het onderhouden van precontractuele relaties.

In het geval van gegevens die in het kader van selectieprocessen worden verwerkt, wordt de informatie m.b.t. de cv na drie jaar na het einde van het selectieproces verwijderd, onverlet het gedurende vijf jaar bewaren van uw identificatiegegevens (voor- en achternaam), mogelijke vacatures waarvoor u gesolliciteerd hebt en de resultaten van deze selectieprocessen.

In ieder geval, en zelfs als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen, kunnen wij ze bewaren, met de juiste vergrendeling en afzondering van onze verwerkingssystemen, voor de tijd die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om ze beschikbaar te stellen aan de autoriteiten met bevoegdheid in de diverse materie die van toepassing is.

Uitoefenen van rechten en vorderingen ten overstaan van het bevoegde autoriteit

Als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens door UNEX, verleent de geldige wetgeving u een reeks rechten. Hierna geven we u een beknopte uitleg over elk recht, om de uitoefening ervan voor u te vereenvoudigen:

 1. Recht op inzage: U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken en de doeleinden waarvoor we ze verwerken.
 2. Recht op rectificatie: Uw gegevens zijn altijd van u en u kunt ons dan ook te allen tijde vragen om deze te rectificeren als de in onze registers vermelde gegevens onjuist zijn.
 3. Recht op wissing: U kunt te allen tijde verzoeken dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden gewist. U dient er echter rekening mee te houden dat in bepaalde omstandigheden de naleving van de geldende wetgeving kan verhinderen dat u dit recht daadwerkelijk uitoefent, zoals wij hebben aangegeven in de vorige paragraaf over het bewaren van gegevens.
 4. Recht om bezwaar te maken: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in verband met eender welk van de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken, in overeenstemming met het in elk geval toepasselijke privacy beleid.
 5. Recht op de beperking van de verwerking: U kunt de beperking van de verwerking in de volgende gevallen aanvragen:
  • Als u van mening bent dat de gegevens die wij over u bewaren niet juist of nauwkeurig zijn;
  • Als u van mening bent dat wij uw gegevens niet op wettelijke wijze verwerken, maar u liever wilt dat wij de verwerking van de gegevens beperken dan dat zij verwijderd worden;
  • Als de gegevens die we bewaren niet meer nodig zijn conform het doel waarvoor we ze hebben verzameld, maar ze door ons bewaard moeten worden om rechtsvorderingen in te dienen;
  • Als u nog op een antwoord van ons wacht nadat u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking heeft uitgeoefend.
 6. Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: U heeft het recht om, voor zover dit redelijkerwijs en technisch mogelijk is, te verlangen dat de door u rechtstreeks aan ons verstrekte persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven. Indien mogelijk zullen wij uw gegevens rechtstreeks aan die verwerkingsverantwoordelijke verstrekken, maar indien dit niet het geval is, zullen wij deze in een standaardformaat aan u verstrekken.

Wanneer wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken, kunt u deze op elk moment intrekken, zonder enige andere gevolgen voor u dan dat er, afhankelijk van het uitgeoefende recht, bepaalde diensten niet aan u kunnen worden verleend.

U kunt uw rechten effectief uitoefenen door contact op te nemen met UNEX door middel van een e-mail die u naar het volgende adres dient te sturen data@unex.net, samen met een kopie van een document dat uw identiteit bewijst.

Indien u geen specifiek recht wilt uitoefenen, maar een vraag of suggestie heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot datzelfde adres.

Houd er rekening mee dat u in ieder geval altijd een klacht kunt indienen bij de bevoegde autoriteit inzake gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw gegevens niet rechtmatig hebben verwerkt of dat wij niet hebben voldaan aan uw verzoeken of rechten.

Vertrouwelijkheid en veiligheid bij de verwerking van gegevens

Uw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons en wij verbinden ons ertoe deze met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en discretie te behandelen en alle veiligheidsmaatregelen te treffen die wij passend en redelijk achten.

In die zin wendt UNEX alle beschikbare technische middelen aan om het verlies, het misbruik, de wijziging, de ongeoorloofde toegang en de diefstal van de door de gebruikers verstrekte gegevens te voorkomen.

Doorgifte van gegevens tussen bedrijven van de Unex-Groep

UNEX is een internationale groep van ondernemingen die zowel in Europa als buiten de Europese Unie aanwezig zijn.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de gegevens van onze commerciële contactpersonen, klanten en werknemers (of kandidaten) tussen die ondernemingen worden gedeeld.

U vindt de complete lijst met ondernemingen van de UNEX-Groep in UNEX

Internationale doorgiften

Als algemene regel proberen wij uw gegevens binnen de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) te houden.

Voor internationale doorgiften tussen ondernemingen van de UNEX-Groep: zie de volgende link internationale doorgiften.

In deze situaties past UNEX alle maatregelen en controles toe om de verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen en te beschermen.

Neem contact op met UNEX

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het e-mailadres data@unex.net