OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

1 lipca 2020

Wprowadzenie

Celem niniejszej polityki jest wyjaśnienie w jaki sposób firma UNEX przetwarza dane osobowe w zakresie swojej działalności handlowej i rekrutacji personelu. Państwa dane osobowe będą traktowane w poufny sposób i wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę lub które są niezbędne do przeprowadzenia naszej działalności handlowej lub rekrutacji personelu.

Zaangażowanie na rzecz prywatności

Firma UNEX zobowiązuje całkowicie do przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej oraz obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dlatego prywatność jest podstawą, na której oparte jest jakiekolwiek przetwarzanie danych:

Cele przetwarzania danych

W ramach swojej działalności gospodarczej UNEX gromadzi dane osobowe klientów, dostawców lub kandydatów, między innymi w następujących celach:

W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub zobowiązań wynikających z dowolnych stosunków umownych lub przedumownych, które możemy mieć z ich właścicielem.

Ponadto, po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej, będziemy przetwarzać dane osobowe zarejestrowanych osób w następujących celach:

Wreszcie, o ile właściciel danych wyrazi na to zgodę, możemy przesyłać mu wiadomości elektroniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych elektronicznych środków komunikacji, zgodnie z podanymi danymi (e-mail, telefon, SMS, aplikacje do przesyłania wiadomości internetowych itp.) Te wiadomości mogą zawierać zaproszenia na wydarzenia, obejmować promocje lub oferty lub inne informacje handlowe, które możemy uznać za interesujące.

Przetwarzane przez nas dane

Aby prowadzić naszą działalność handlową, działania promocyjne i rekrutację personelu, w celach wskazanych w poprzednim punkcie będziemy przetwarzać następujące dane:

Zautomatyzowane decyzje i tworzenie profili

W niektórych przypadkach, w celu zaoferowania lepszej usługi, możemy opracować profil w oparciu o następujące kryteria: rozpoczęcie komunikacji elektronicznej, dostęp do treści, udział w wydarzeniach lub obecność na wydarzeniach lub innych działaniach organizowanych przez Unex, a także w przypadku bycia klientem, historia nabytych produktów.

W oparciu o powyższe możemy dostosowywać wysyłane treści, informować o wydarzeniach lub produktach, które najlepiej odpowiadają zainteresowaniom użytkownika, i ogólnie oferować spersonalizowane usługi o wyższej jakości.

Na przykład możemy dostosować treść do kraju lub terytorium zarejestrowanego użytkownika. Dlatego może on otrzymywać informacje od innych firm z grupy Unex, w zależności od tego, która z nich świadczy usługi w jego kraju, niezależnie od tego, że cała komunikacja jest zawsze wysyłana przez Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Te zautomatyzowane decyzje opierają się na kryteriach określonych przez Unex, a nie na algorytmach zdolnych do podejmowania decyzji, które miałyby skutki prawne dla zarejestrowanych użytkowników lub wpływałyby na nich w podobny sposób.

Nie oferujemy ogólnych usług, które nie zostały podzielone na segmenty zgodnie z poprzednią procedurą, ponieważ uważamy, że wysyłanie lub otrzymywanie informacji lub oferowanie jakiejkolwiek innych treści, które są szczególnie istotne, może być interesujące zarówno dla Unex, jak i dla zarejestrowanego użytkownika. Ponadto segmentacja nie zmienia liczby odbieranych wiadomości, a tylko ich zawartość, w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Czas trwania przetwarzania danych i ich przechowywania

W UNEX zobowiązujemy się do przetwarzania danych osobowych, dopóki są one naprawdę przydatne, i możemy zaoferować wysokiej jakości usługi poprzez ich wykorzystanie.

Zasadniczo dane będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do utrzymania relacji handlowych z naszymi klientami i dostawcami, a także tak długo, jak uznamy to za odpowiednie dla naszej działalności handlowej oraz do działań promocyjnych i utrzymywania relacji przedumownych.

W przypadku danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, informacje zawarte w CV zostaną usunięte po trzech latach od zakończenia procesu rekrutacji, bez uszczerbku dla zachowania danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) kandydata przez pięć lat oraz wyników wspomnianych procesów rekrutacji.

W każdym razie, a nawet w przypadku żądania właściciela danych o ich usunięcie, możemy je przechowywać i utrzymywać, przy odpowiednim zablokowaniu i oddzieleniu od naszych systemów przetwarzania, przez okres niezbędny do wypełnienia naszych obowiązków prawnych i udostępnienia ich organom kompetentnych w różnych sprawach, które mają zastosowanie.

Korzystanie z należnych praw i roszczenia wobec właściwego organu

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę UNEX obecne ustawodawstwo przyznaje ich właścicielowi szereg praw. Aby ułatwić właścicielom danych korzystanie z nich, poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie każdego z praw:

 1. Prawo do dostępu:Właściciel danych ma prawo znać dane osobowe, które przetwarzamy, oraz cele ich przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania:Dane pozostaną zawsze danymi ich właściciela i dlatego w dowolnym momencie może on poprosić nas o ich poprawienie, jeśli dane zapisane w naszej dokumentacji były nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia:W każdej chwili właściciel danych osobowych może poprosić o ich usunięcie z naszych plików. Jednak, jak wskazano w poprzedniej części dotyczącej przechowywania danych, należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach zgodność z obowiązującymi przepisami może uniemożliwić skuteczne korzystanie z tego prawa.
 4. Prawo do sprzeciwu:Właściciel danych osobowych może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w związku z jakimkolwiek celem, w którym przetwarzamy jego dane, zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w każdym przypadku.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania:Można wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych w następujących przypadkach:
  • Jeśli właściciel danych uważa, że związane z nim informacje, które przechowujemy, są nieprawidłowe lub dokładne;
  • Jeśli uważa, że nie przetwarzamy jego danych w sposób zgodny z prawem, ale woli, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie do ich usunięcia;
  • Jeśli przechowywane przez nas dane nie są już dla nas potrzebne zgodnie z celem, w którym je zebraliśmy, ale ich właściciel pragnie, byśmy je nadal przechowywali, aby móc zgłaszać roszczenia prawne;
  • Jeśli po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu wobec jakiegokolwiek przetwarzania danych, ich właściciel czeka na naszą odpowiedź w tej sprawie.
 6. Prawo do przenoszenia danych: O ile jest to uzasadnione i technicznie możliwe, właściciel danych może zażądać, aby udostępnione nam dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeśli to możliwe, przekażemy dane w standardowym formacie bezpośrednio osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie, a w przeciwnym przypadku - ich właścicielowi.

Za każdym razem, gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody ich właściciela, może on ją cofnąć w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji dla niego, zgodnie z przysługującym mu prawem, z wyjątkiem niemożności dalszego świadczenia mu niektórych usług.

Można skorzystać z posiadanych praw poprzez skontaktowanie się z UNEX poprzez wiadomość elektroniczną, którą należy przesłać na adres data@unex.net, załączając fotokopię dokumentu tożsamości.

Jeśli właściciel danych nie chce skorzystać z konkretnego prawa, ale chce dokonać konsultacji lub przedstawić sugestie związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, może skierować się na adres podany w celu korzystania z odnośnych praw.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku zawsze można złożyć wniosek do właściwego organu w sprawie ochrony danych, jeśli właściciel danych uważa, że nie potraktowaliśmy jego danych w sposób zgodny z prawem lub że nie rozpatrzyliśmy jego żądań lub praw.

Poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych

Dane osobowe są dla nas bardzo ważne i dokładamy wszelkich starań, aby traktować je z najwyższą poufnością i dyskrecją, a także wdrażać wszelkie środki bezpieczeństwa, które uznamy za odpowiednie i uzasadnione.

W tym sensie firma UNEX wykorzystuje wszelkie dostępne środki techniczne, aby uniknąć utraty, niewłaściwego użycia, modyfikacji, nieuprawnionego dostępu i kradzieży danych dostarczonych przez użytkowników.

Komunikacja danych między spółkami Grupy Unex

UNEX jest międzynarodową grupą przedsiębiorstw, obecną zarówno w Europie, jak i poza Unią. W niektórych przypadkach dane naszych kontaktów biznesowych, klientów i pracowników (lub kandydatów) mogą być udostępniane między tymi spółkami.

Pełną listę firm grupy UNEX można znaleźć pod adresem UNEX.

Transfery międzynarodowe

Zasadniczo staramy się przechowywać dane użytkowników w Unii Europejskiej (UE) lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Aby poznać transfery międzynarodowe dokonywane między spółkami grupy UNEX, należy przejść do następującego linku transfery międzynarodowe.

W takich sytuacjach UNEX stosuje wszystkie środki i kontrole w celu zagwarantowania i ochrony przetwarzania danych osobowych.

Skontaktuj się z UNEX

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres data@unex.net